Aktualno?ci

Piecz?? Prewencyjna INTACTO
Sposób na szybk? popraw? p?ynno?ci finansowej Twojej firmy! Czytaj wi?cej...
 
Sk?adamy pozwy m.in. w Elektronicznym Post?powaniu Upominawczym. Ten nowoczesny sposób pozwala na uzyskanie nakazu zap?aty w znacznie krótszym czasie.
 
Nowa us?uga w INTACTO
Teraz zby skorzysta? z oddzia?ywania firmy prawniczej nie musisz zleca? ca?ej windykacji! Sprawd?
 
Prawnicza Firma Windykacyjna

INTACTO Centrum Windykacji Sp. z o.o. to firma oferuj?ca kompleksowe us?ugi windykacyjne, zarz?dzanie wierzytelno?ciami i doradztwo prawne. Nasi pracownicy i udzia?owcy to: finansi?ci, radcowie prawni, prawnicy oraz osoby dzia?aj?ce w terenie. Takie zaplecze personalne pozwala nam oferowa? us?ugi na wysokim poziomie skuteczno?ci i bezpiecze?stwa.

 

INTACTO - prawnicza firma windykacyjna

  • nie mamy tzw. "ukrytych kosztów"
  • nasze wykszta?cenie oraz do?wiadczenie zawodowe gwarantuje profesjonalizm us?ug
  • indywidualnie podchodzimy do Klienta i przekazywanych nam spraw
  • pierwsze czynno?ci windykacyjne podejmujemy najpó?niej do 3 dni od momentu przyj?cia zlecenia
  • dzia?amy w pe?ni legalnie
  • naszym celem jest skuteczna windykacja
  • jeste?my konkurencyjni

 

Bazuj?c na zaufaniu, które okazali nam nasi Klienci, zarówno firmy jak i osoby prywatne, przekonani jeste?my, ?e nawi?zanie wspó?pracy mo?e przynie?? faktyczne korzy?ci i zbudowa? takie relacje biznesowe, które w d?u?szej perspektywie b?d? mia?y znaczenie dla poprawy pozycji rynkowej (i finansowej) zaanga?owanych stron.

 

Jako firma prawnicza o profilu windykacyjnym podejmujemy si? i skutecznie prowadzimy sprawy tzw. "trudne" min. windykacja z maj?tku cz?onków zarz?du spó?ek z o.o., powództwa skargi paulia?skiej. Bazuj?c na do?wiadczeniu dzia?amy skutecznie w obszarze windykacji nale?no?ci czynszowych - wspó?praca ze wspólnotami i spó?dzielniami mieszkaniowymi, tak?e z przedsi?biorcami prywatnymi wynajmuj?cymi lokale mieszkalne i u?ytkowe.

 

Teraz mo?esz wys?a? d?u?nikowi wezwanie do zap?aty przez firm? windykacyjn?. Wype?nij i prze?lij formularz.
 

Dane kontaktowe

Biuro w ?odzi
ul. Pó?nocna 27/29
lok. 414
91-420 ?ód?
tel. 42 288 12 02
faks 12 350 24 28
tel. kom. 535 855 665
mail: lodz@intacto.pl

Biuro w Krakowie
Rynek D?bnicki 6 lok.1
30-319 Kraków
tel.: 12 444 14 02
faks 12 350 24 28
mail: biuro@intacto.pl 

© copyright by intActo 2008-2012